Ekran, revija za film in televizijo, je bila ustanovljena leta 1962 in spada med najstarejše tovrstne revije v regiji. Poleg kritiškega vrednotenja filmov je njen osnovni namen odpirati polje za teoretsko diskusijo tako o filmu kot o sorodnih medijih. Že v svojih prvih letih je Ekran po zaslugi ustanoviteljev (V. Musek, T. Tršar, B. Šomen) znal prisluhniti modernemu evropskemu filmu, sprva s prevodi iz tujih jezikov, postopoma pa tudi z izvirnimi prispevki. Slovenski filmski kritiki in esejisti, zbrani okrog Ekrana, so bistveno prispevali k promociji in ovrednotenju črnega vala v šestdesetih letih (Hladnik, Petrovič, Pavlović, Klopčič, Makavejev).

Revija se je nato postopoma odpirala za različne kritiške in teoretske tendence, v osemdesetih pa je izrazito prevladovala sodobna francoska filmska teorija (Comolli, Bonitzer, Chion, Deleuze). Lahko bi celo rekli, da je na tej osnovi in s krepko pomočjo lakanovskih konceptov nastala »Ljubljanska filmska šola« (Vrdlovec, Žižek, Pelko), Ekran pa je pod vodstvom urednika Silvana Furlana doživel – in povzročil – pravi teoretski preporod. Leta 1985 je revija ustanovila tudi svojo knjižno zbirko Imago.

V devetdesetih je revijo prevzel Stojan Pelko, nasledil ga je Simon Popek, ki je na Ekranu urednikoval osem let. Ekran je še naprej pisal o avtorskem filmu, nekaj več posluha pa se je v njem našlo tudi za žanr ter nova, prebijajoča se imena svetovne (in domače) filmske scene, s posebnim poudarkom na režiserjih in filmih, ki plavajo proti toku in pišejo sodobno zgodovino filma.

Marca 2005 je Ekran dobil novo urednico, Niko Bohinc. Vsebinsko in oblikovno preoblikovan je ostal zvest Ekranovi tradiciji angažiranega, resnega, odgovornega pisanja o filmu. Uvedene so bile nekatere nove redne rubrike kot npr. Scenoslednik – pohod po bližnji in daljni filmski sceni; Povečava – Ekranov izbor aktualnih filmskih naslovov iz domače distribucije in Fokus na izbrano temo; Slovenski film – novi slovenski filmi, intervjuji; Kino svet – poročila iz filmskih festivalov, Zrcalo – insajderska analiza nacionalnih kinematografij, intervjuji; Kontra-plan – eseji, teorija, Reality-check, recenzije novih filmskih knjig, Poslušalnica; Digitalije – digitalna filmska revolucija.

Z majem 2009 je uredništvo prevzel Gorazd Trušnovec, prva (dvojna) številka je izšla poleti 2009, s septembrom 2009 pa je Ekran zopet postal mesečnik. Revija se od leta 2009 nekoliko bolj posveča filmski praksi kot filmski teoriji, na novo je vzpostavila stik z bralci, postala je komunikativnejša, bolj ažurna in aktualna, v njej je več intervjujev in predstavitev avtorjev, predvsem pa je izhajala redno.

Maja 2015 je uredništvo Ekrana prevzel Ciril Oberstar, revija pa ponovno izhaja enkrat na dva meseca. Ekran ostaja zavezan resnemu in poglobljenemu pisanju o filmu oziroma cinefilskemu pristopu. Film pokriva z vseh plati, brez predsodkov in omejitev.

* * * * * * * * * *

Ekran, a magazine for TV and film, was established in 1962 and is among the oldest magazines of its kind in the region. Beside a critical assessment of films, its basic purpose is to open theoretical discussions on film and related media. Even in its first years, Ekran – thanks to its establishers V. Musek, T. Tršar, and B. Šomen – knew how to lend an ear to modern European cinema, firstly with translations from other languages, and gradually by publishing original pieces. Slovenian film critics and essayists gathered around Ekran significantly contributed to the promotion and assessment of the Yugoslav Black Wave cinema in the sixties (Hladnik, Petrovič, Pavlović, Klopčič, Makavejev).

The magazine then steadily opened to various critical and theoretical tendencies, in the eighties there was a significant prevalence of modern French film theory (Comolli, Bonitzer, Chion, Deleuze). One might even say that this contributed, with plenty of help of the Lacanian concepts, to what is referred to as the “Ljubljana film school” (Vrdlovec, Žižek, Pelko), and Ekran, under the editorial leadership of Silvan Furlan, underwent and caused a true theoretical rebirth. In 1985, the magazine established its own book collection Imago.

In the nineties, the magazine was taken over by Stojan Pelko, and was succeeded by Simon Popek who remained the editor for eight years. Ekran continued to be a space to write about auteur filmmaking, and more attention was paid to genres as well as new, emerging names in the global (and domestic) film scene, with special emphasis on directors and films who are swimming against the tide and writing the modern history of film.

In March 2005, Ekran’s new editor became Nika Bohinc. Ekran’s content and form were revamped, but the magazine was still loyal to its tradition of engaged, serious, responsible writing about cinema. Some new regular sections were introduced, such as Scenoslednik (a walk along the cinema scene from far and beyond), Povečava (Ekran’s selection of current film titles from domestic film distribution), and Fokus (focus on a particular topic); Slovenski film (new Slovenian films, interviews), Kino svet (reports from film festivals), Zrcalo (insider analysis of national cinematographies, interviews), Kontra-plan (essays, theory), Reality-check (reviews of new books on cinema), Poslušalnica, Digitalije (digital film revolution).

In May 2009, the editorial reins were taken by Gorazd Trušnovec. The first double issue was published in the summer of 2009, and by September 2009 Ekran once again became a monthly affair. Since 2009, more attention has been paid to film practice than film theory and the magazine has once again established contact with readers by becoming more communicative, more up-to-date and topical, it featured more interviews and presentations of authors, but most importantly it was published regularly.

Ciril Oberstar has taken over the editing of Ekran in May 2015, and the magazine is once more being published bimonthly. Ekran remains committed to serious and in-depth writing on film or the cinephilic approach. It covers cinema from all views, without prejudice and restrictions.

Impressum

Ekran, revija za film in televizijo
Naslov: Metelkova 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01/43 42 510
E-mail: info@ekran.si
Splet: www.ekran.si

Ustanovitelj: Zveza kulturnih organizacij Slovenije
Izdajatelj: Slovenska kinoteka, zanjo Ženja Leiler Kos
Sofinancira: Ministrstvo za kulturo
TRR: 01100-6030377513, Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana

Glavna in odgovorna urednica: Ana Šturm
Uredništvo: Bojana Bregar, Žiga Brdnik, Andrej Gustinčič, Petra Meterc, Ivana Novak, Maša Peče, Zoran Smiljanić, Jasmina Šepetavc, Nace Zavrl, Peter Žargi (mnenja avtorjev so neodvisna od uredništva)
Svet revije: Peter Stanković (predsednik), Anja Banko, Klemen Dvornik, Varja Močnik, Polona Petek, Zdenko Vrdlovec

Jezikovni pregled: Mojca Hudolin
Oblikovanje: Hana Jesih in Eva Mlinar (junij 2017 – avgust 2019), Maja Rebov (september 2019 – december 2021 ), Ajda Schmidt (januar 2022 -)
Tisk: Cicero, Ljubljana

Cena posamezne številke znaša 6 €. Letno izide 6 dvojnih številk revije Ekran.
Celoletna naročnina na revijo Ekran znaša 30 € + poštnina. Naročnina velja do pisnega preklica.

* * * * * * * * * *

Ekran, a magazine for film and television
Address: Metelkova 2a, 1000 Ljubljana, Slovenia
Phone number: 01/43 42 510
Email: info@ekran.si
Website: www.ekran.si

Founder: Association of cultural organisations of Slovenia (Zveza kulturnih organizacij Slovenije)
Publisher: Slovenian Cinematheque, represented by Ženja Leiler Kos
Cofinanced by: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia
Bank account number: 01100-6030377513, Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, Ljubljana

Editor-in-chief: Ana Šturm
Editorial Board: Bojana Bregar, Žiga Brdnik, Andrej Gustinčič, Petra Meterc, Ivana Novak, Maša Peče, Zoran Smiljanić, Jasmina Šepetavc, Nace Zavrl, Peter Žargi (the opinions of the authors are independent from the editorial board’s opinion)
Magazine Council: Peter Stanković (Chairman), Anja Banko, Klemen Dvornik, Varja Močnik, Polona Petek, Zdenko Vrdlovec

Proofread by: Mojca Hudolin
Designed by: Hana Jesih and Eva Mlinar (June 2017 – August 2019), Maja Rebov (September 2019 – December 2021), Ajda Schmidt (Januar 2022)
Printed by: Cicero, Ljubljana

The price of a single issue is 6 €. 6 double issues of the Ekran magazine are published annually.
The annual subscription to the Ekran magazine is 30 € + postage. The subscription is valid until a written cancellation has been submitted.